Home

PVN-2012-14 Klage på avvisning av sak

Datatilsynets referanse: 
09/00531-29/Cbr

Personvernnemndas avgjørelse av 23. oktober 2012 (Arve Føyen, Ørnulf Rasmussen, Tom Bolstad, Jostein Halgunset, Ann Sætnan)

1 Innledning

Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage på Datatilsynets avvisning av sak.

2 Saksgang

Datatilsynet mottok to klager 22.8.2012 på henholdsvis NAV Midtbyen i Trondheim og vaktselskapet NOKAS. Klagene kom fra samme person og var knyttet til en hendelse ved og i lokalene til NAV Midtbyen, som fant sted 25.7.2012.

Datatilsynet forstår det slik at det oppstod en konfrontasjon mellom de ansatte ved NAV­ kontoret og klager, i forbindelse med at han ønsket å låne en kopimaskin i lokalet. En vekter fra vaktselskapet NOKAS ble involvert i hendelsene, etter oppfordring fra de ansatte ved NAV-kontoret.

Klager opplyser blant annet at det ble utvekslet sensitive opplysninger i høylytte samtaler mellom klager og de ansatte i NAV, uten at det ble gjort forsøk på å skjerme mot andres påhør og innsyn. Situasjonen endte, etter det tilsynet forstår, med at klager ble vist ut av lokalene med makt. I henhold til det opplyste var det flere vitner til opptrinnet, blant annet andre brukere ved NAV-kontoret. Flere av disse var bekjente av klager.

I brev av 4.9.2012 besluttet Datatilsynet å avvise klagen, med bakgrunn i ressurssituasjonen i tilsynet vurdert opp mot sakens beskaffenhet. Datatilsynets avvisningsvedtak ble påklaget med brev av 11.9.2012.

I brev av 14.9.2012 ga Datatilsynet ytterligere begrunnelse for sin beslutning om å avvise saken. Datatilsynet opplyste at faktiske handlinger og unnlatelser som beskrevet i klagen ikke er omfattet av personopplysningslovens saklige virkeområde, jf § 3 første ledd.

I brev av 24.9.2012 ble Datatilsynets beslutning påklaget på nytt. Saken ble oversendt Personvernnemnda 2.10.2012, som mottok saken 4.10.2012. Klager ble orientert om dette i brev fra nemnda datert 5.10.2012, med frist til uttalelse innen 15.10.2012.

3 Faktum

Saken dreier seg om en klage på Datatilsynets avvisningsvedtak. Klager klaget inn NAV Midtbyen i Trondheim og vaktselskapet NOKAS til Datatilsynet fordi det ved en anledning ble utvekslet sensitive opplysninger i høylytte samtaler mellom klager og de ansatte i NAV, uten at NAV skjermet mot andres påhør og innsyn.

4 Klagers anførsler

Klagen gjelder både det forhold at Datatilsynet har avvist klagen, og det forhold at Datatilsynet ikke har oversendt saken til Personvernnemnda. Det anføres at Datatilsynet er inhabilt.

5 Datatilsynets vurdering

Vedrørende klage på Datatilsynets manglende oversendelse til Personvernnemnda har Datatilsynet besluttet å gi klager medhold i at saken skal oversendes til klagebehandling. Mangelen anses imidlertid å være reparert, i og med foreliggende oversendelse.

Klager har anført at Datatilsynet er inhabil i saken. Anførselen er ikke begrunnet.  Datatilsynet legger uansett til grunn at habilitetsspørsmålet bortfaller som følge av foreliggende oversendelse til nemnda.

Vedrørende personopplysningslovens saklige virkeområde, er dette angitt lovens § 3. Det følger av bestemmelsens første ledd at loven gjelder for behandling av personopplysninger som skjer helt eller delvis med elektroniske hjelpemidler, og annen form for behandling av personopplysninger når disse inngår i eller skal inngå i et personregister. (Alternativet for kameraovervåkning i bokstav c er ikke relevant i denne saken).

Med bakgrunn i de samtaler som ble ført, og de faktiske handlinger som fant sted i og ved NAV-kontoret, kan det tenkes at opplysninger om klager har blitt gjort tilgjengelig for de personer som var vitner til hendelsene. I dette tilfellet legger tilsynet til grunn at det kan ha funnet sted en behandling av personopplysninger. Denne behandlingen har imidlertid ikke skjedd helt eller delvis med elektroniske hjelpemidler. Dette er heller ikke en behandling av opplysninger som inngår i eller skal inngå i et personregister. Personopplysningslovens bestemmelser kommer derved ikke til anvendelse på behandlingen. Datatilsynet fastholder etter dette at tilsynet ikke har kompetanse til å behandle klagen, og finner ikke grunn til å gjøre om sin beslutning om å avvise denne.

Datatilsynet mener å ha oppfylt sin veiledningsplikt overfor klager, jf forvaltningslovens §
11. Det vises at tilsynet har anbefalt klager å ta saken opp med NAV direkte, som en klage på et mulig brudd på taushetsplikten hos de ansatte i NAV.

6 Personvernnemndas merknader

Personvernnemnda skal ta stilling til om saken faller inn under personopplysningsloven. Det følger av personopplysningsloven § 3 (saklig virkeområde) at

Loven gjelder for:

  1. behandling av personopplysninger som helt eller delvis skjer med elektroniske hjelpemidler,
  2. annen behandling av personopplysninger når disse inngår eller skal inngå i et personregister og
  3. alle former for kameraovervåking, slik dette er definert i § 36 første ledd.

Nemnda forstår klager dithen at det klages over at NAV har utvekslet sensitive opplysninger i høylytte samtaler mellom klager og NAV på NAV-kontoret. Slik behandling av personopplysninger er klart uheldig, men nemnda er enig med Datatilsynet i at det faller utenfor det saklige virkeområdet til personopplysningsloven.

Datatilsynet har veiledet klager og anmodet ham om å klage direkte til NAV for mulig brudd på taushetsplikten. Etter nemndas oppfatning har tilsynet således oppfylt sin veiledningsplikt, jf forvaltningsloven § 11.

7 Vedtak

Klagen tas ikke til følge.

Oslo, 23. oktober 2012

Arve Føyen
Nestleder