Home

Personvernnemndas medlemmer

Personvernnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underlagt Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Personvernnemnda er opprettet i medhold av lov om behandling av personopplysninger 15. juni 2018 nr. 38 (personopplysningsloven) § 22. Personvernnemndas virksomhet er regulert i personopplysningsloven § 22 og forskrift om behandling av personopplysninger 15. juni 2018 nr. 876 (personopplysningsforskriften) §§ 3 og 4.

Personvernnemnda behandler og avgjør klager over Datatilsynets vedtak, jf. personopplysningsloven § 22 andre ledd. Personvernnemnda kan prøve alle sider av de sakene som tas til behandling, herunder Datatilsynets skjønnsutøvelse. Nemndas vedtak kan ikke påklages videre som forvaltningsklage. Søksmål om gyldigheten av Personvernnemndas vedtak kan rettes mot staten ved Personvernnemnda, jf. personopplysningsloven § 25.

Personvernnemnda har syv medlemmer. Hvert medlem har et personlig varamedlem. Medlemmene og varamedlemmene utnevnes for fire år med adgang til gjenoppnevning for ytterligere fire år. Nemndas leder og nestleder skal begge ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap.

Nemndas sammensetning i perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024

Mari Bø Haugstad

Leder: Mari Bø Haugstad er sorenskriver ved Østre Innlandet tingrett. Hun har tidligere arbeidet i sivilavdelingen i Justisdepartementet med ansvaret for personvern. Hun er leder av Redelighetsutvalget ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun var medlem av Personvernkommisjonen som leverte NOU 2009:1 «Individ og integritet Personvern i det digitale samfunnet».
Tlf: 996 47 202 - E-post

Personlig vara: Mats Ruland er Norges riksmekler og lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Han har tidligere vært tingrettsdommer i Oslo tingrett, og jobbet som advokat i advokatfirmaet Haavind.

Bjørnar Borvik

Nestleder: Bjørnar Borvik er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Han disputerte for doktorgraden i 2008 med en avhandling om avveiningen mellom personvern og ytringsfrihet. Borvik har publisert arbeider innen menneskerettigheter, statsrett, strafferett, erstatningsrett og familierett. Han har vært ansatt ved juridisk fakultet siden 2002, og har blant annet vært visedekan for utdanning. Borvik har også vært konstituert lagdommer ved Gulating lagmannsrett i tre perioder.
Tlf: 402 80 030 - E-post

Personlig vara: Gunn Elin Lode er tingrettsdommer i Sør-Rogaland tingrett. Hun har tidligere jobbet som fylkesnemndsleder i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Rogaland, og som advokat, blant annet hos Kommuneadvokaten i Stavanger.

Ellen Økland Blinkenberg

Ellen Økland Blinkenberg er spesialist i medisinsk genetikk og arbeider som overlege ved Avdeling for medisinsk genetikk, Haukeland universitetssykehus. Hun har tidligere vært medlem av Helsedirektoratets Bioreferansegruppe. Hun ga i 2013 ut boken "Min DNAgbok", en debattbok om gentesting i et samfunnsperspektiv.

Personlig vara: Heidi Talsethagen er seniorrådgiver på Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) i Tromsø. Hun er utdannet både som ergoterapeut og jurist, og har i tillegg videreutdanning innen folkehelsevitenskap. Hun har tidligere arbeidet med innføring av felles kliniske systemer i Helse Nord, og har lang erfaring med rådgivning og tilsyn med helsetjenesten hos Fylkeslegen og Fylkesmannen i Troms.

malin_tonseth_100_122.png

Malin Tønseth er advokat med spesialisering innen personvernrett og informasjonssikkerhet. Hun har mange års erfaring som forretningsadvokat med praksis særlig innenfor IT-rett og personvern og hun er leder for Advokatforeningens lovutvalg for IKT- og personvern. Malin var tidligere Head of Data Privacy i Norsk Hydro ASA og har også erfaring som juridisk rådgiver fra Nkom (Norsk kommunikasjonsmyndighet) og fra Samferdselsdepartementets seksjon for elektronisk kommunikasjon.

Personlig vara: Eirik Løkke jobber som rådgiver i Civita. Han er vert for Civitas ukentlige podcast, «Liberal halvtime», og forfatter av boken «Personvern etter Snowden. Privatliv i det digitale samfunn» (2016). Han har tidligere jobbet som digital rådgiver i UNICEF Norge og kampanjerådgiver i Høyre. Eirik er utdannet ved Universitetet i Bergen med fagene historie (master), sammenlignende politikk (bachelor) og delfag jus (EMK-Rett). Han har tidligere vært leder for Studentersamfunnet i Bergen og samfunnsredaktør for Studentradioen i Bergen.

Morten Goodwin

Dr. Morten Goodwin er professor ved Universitet i Agder og nestleder for Centre for Artificial Intelligence Research (CAIR). Morten Goodwin ble introdusert til kunstig intelligens da han på 2000-tallet tok en mastergrad i Agder, og han dro senere til Danmark for å spesialisere seg med en PhD innen kunstig intelligens. Han er en aktiv forsker med mer en 110 fagvellevurderte artikler bak seg og underviser til daglig om kunstig intelligens for bachelor-, master- og PhD-studenter. Han er også en aktiv populærvitenskapelig formidler med fokus de enorme fremskritt både innen forskningen og den praktiske nytten av kunstig intelligens. Høsten 2020 gav han ut boken «AI. Myten om maskinene».

Personlig vara: Simen Sommerfeldt er teknologidirektør i Bouvet, en skandinavisk tjenesteleverandør innen IT og rådgivning med 1650 ansatte fordelt på 15 kontorer. Han koordinerer felles satsinger som sikkerhet, bærekraft og personvern, og fungerer som myndighetskontakt. Sommerfeldt og advokat Eva Jarbekk forfattet i 2019 boken «Personven og GDPR i praksis» som ble utgitt av Cappelen Damm. Han var i fire år medlem av styret i Dataforeningen Sør-Øst. Sammen med Torgeir Waterhouse grunnla han bevegelsen «Lær Kidsa Koding» i 2013. Bevegelsen har nå 200 registrerte kodeklubber, og har vært en aktiv pådriver for og bidragsyter til at vi får programmering inn i grunnskolen.

Hans Marius Graasvold

Hans Marius Graasvold er advokat og arbeider særlig med rettslige problemstillinger innen kunst, kultur og personvern. Han er tidligere juridisk direktør i Forbrukerrådet og leder av rådets forbrukerpolitiske arbeid innen personvern og digitale medier. Han har tidligere vært medlem av Domeneklagenemnda og Forsikringsskadenemnda.

Personlig vara: Maryke Silalahi Nuth har en doktorgrad i rettsvitenskap (IT-rett) fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun jobber nå som fagsjef for personvern i Oslo kommune og har tidligere jobbet i Direktoratet for e-helse med personvern og informasjonssikkerhet i digitaliseringen av helse- og omsorgssektoren. Hun har mange års erfaring som forretningsadvokat med praksis særlig innenfor IT-rett og personvern, og har jobbet som forsker ved Senter for rettsinformatikk, UiO.

Hans Marius Tessem

Hans Marius Tessem jobber som Business Development Manager i NTNU TTO AS. Tessem er utdannet bachelor fra Høgskolen i Gjøvik innen data/elektronikk og sivilingeniør innen industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU i Trondheim. Han har jobbet med informasjonssikkerhet siden 2003, og har blant annet bakgrunn fra Telenor og Norsk Senter for informasjonssikring, hvor han blant annet ledet tjenesten Slettmeg.no

Personlig vara: Petter Bae Brandtzæg er førsteamanuensis i medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og sjefforsker ved SINTEF Digital. Han har i flere år forsket på personvernutfordringer innenfor nyere medieteknologier som sosiale medier og mobile applikasjoner.